zaterdag 26 januari 2019

ONS FEUILLETON

wat voorafging:

juist wanner jonathan druyts vanavond, op humo's pop poll in het sportpaleis, een bekende vlaming om het leven wil gaan brengen, schynt hy door zyn broêr en zyn moeder in huis te zyn opgesloten...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen
door don vitalski

AFLEVERING 16


de omstandigheden zoals die er nu uitzagen, waren zeker vreselyk genoeg om ter plekke by in mekaâr te zinken, gratis en wel. maar wat, zo dacht 'ie, als 'ie daaraan zou toegeven? als 'ie nu werkelyk hysterisch voor zich uit zou beginnen te brullen, nog harder tegen die voordeur trappend - zichzelf op den duur ook verminkend, en wat al niet? in dat geval zou 'ie ze juist datgene bezorgen, dat ze van hem verlangden. dan zouden ze kunnen zeggen:"zie je wel - hy is niet goed snik - en dààrdoor, zeiden we toch, mocht hy van ons de straat niet op!"
    zo rustig hy dit vermocht te doen, zetten-onze beklagenswaardige held zich weêr aan de keukentafel, om beter te kunnen nadenken. hy wist helemaal zeker dat 'ie een uitweg zou vinden - maar van zodra 'ie zich druk zou maken, zou die uitweg hem ontglippen. "da's duidelyk!" sprak 'ie hardop.
    hy stak een cigaret op - marlboro's. zyn pakje nog goed vol, twaalf cigaretten te gaan... een goed voorteken...
    de aanhoudende drizzel van de dag, was inmiddels tot een cassante plensbui verworden, verwoed voortkletterend tegen de vensters.
    wat zouden ze beginnen, zyn moeder en zyn kleine broêr? die verdomde, parasitaire broêr van 'm! gaf dié soms het goeie voorbeeld?... oftewel zouden die twee straks toch weêr thuiskomen, als ze durfden - maar dan zeker en vast met opzet zo laat, dat humo's pop poll, in het sportpaleis, intussen weêr integraal zou zyn afgelopen. dit alles, zo overdacht jonathan druyts het allemaal rustig, om matthias schoenaerts te verdedigen. wat wilde zeggen, verdomd!, dat ze die matthias schoenaerts dus belangryker vonden dan hun eigen zoon, hun eigen bloedbroêr!!...
    oftewel - en daar opende zich opeens een aanzienlyke gedachtenreeks... oftewel zouden ze wegblyven tot morgenvroeg, tot overmorgenvroeg; waar zouden ze dàn verblyven?
    vele jaren geleên, toen jonathan en zyn jongere broêr andré nog de leeftyd hadden van lagere schoolkinderen, waren hun moeder en hun vader op een dag uit de echt gescheiden, doordat hun vader byna altyd dronken was, en hun moeder zulks niet meer aankon; hun vader was daarop verhuisd naar een trailer, die zich bevond in camping de molen, op linkeroever - theoretisch gezien stond die trailer niet écht op die camping, in welk geval het illegaal zou zyn geweest om er je domicilie te hebben, doch in de praktyk stond die trailer zo dicht tegen die camping aan, en zat hun vader zo vaak in de cafetaria van die camping, dat hy er dus toch deel van uitmaakte. maar een jaar of acht geleên alweêr, was hun vader gestorven - in het kanaal, in het midden van een koude winternacht, uitgegleden, alleen volgens sommigen met opzet -, en toen hadden jonathan en andré die gammele trailer van hem geërfd. na die scheiding hadden ze niks meer met hem te maken gehad, maar volgens de notaris was die lamentabele zuipschuit die-'ie was, altoos zo erg alleen gebleven, zonder vrienden, zonder familie, dat er voor die erfenis geen enkele àndere kandidaat denkbaar bleek. daar komt, had de notaris gezegd, niemand anders voor "op de proppen..."
    ja: het kon byna niet anders, of zyn moeder en zyn broêr zaten hun tyd dus daarginds uit te zweten, in die trailer, opzy van camping de molen op linkeroever... waarom nu juist, dat kon jonathan nog niet precies verklaren, maar onwillekeurig kwam het hem voor dat met dit inzicht, zyn verlossing reeds één stap naderby kwam...

WORDT VERVOLGD 
    Geen opmerkingen: